ข่าวสาร

สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ขอแสดงความยินดี ให้กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์

สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ขอแสดงความยินดี ให้กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ ตำแหน่ง กรรมการ สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2565” โดยได้รับคัดเลือกจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรสมาชิก และภาคีเครือข่าย ภายใต้ชื่องาน “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีไทย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สาระความรู้