ข่าวสาร

คณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯ

6 กันยายน 2565…วันนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เพชร รอดอารีย์ นายกสมาคมฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โยธิน เบญจวัง อุปนายกสมาคมฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบัติ มุ่งทวีพงษา เลขาธิการสมาคมฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทิดภูมิ เบญญากร ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯ ณ มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

เนื่องด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ และอุทิศตนในการรณรงค์เผยแพร่ความรู้แก่บุคคลกรทางการแพทย์และประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายในระดับชาติ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อในประชาชนคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ได้ให้เกียรติยินดีเป็นที่ปรึกษาของสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย   นอกจากนี้ท่านยังได้ให้คำแนะนำ และแนวทางในการดำเนินงานของสมาคมฯ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สาระความรู้