ประกาศ

แถลงการณ์ของสมาคมโรคไม่ติดต่อไทยต่อรัฐบาล เพื่อลดปัญหาโรคไม่ติดต่อ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases; NCDs) ที่ประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และ โรคปอดเรื้อรัง เป็นภัยร้ายที่คุกคามชีวิตคนในทุกประเทศทั่วโลก องค์การสหประชาชาติได้ประกาศในที่ประชุมสมัชชาใหญ่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 ให้ประเทศสมาชิกร่วมกันดำเนินการป้องกันและควบคุมกลุ่

สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างปฏิบัติงาน ในต